Všeobecné obchodné podmienky

pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom obchode www.topkytice.sk

 1. Základné pojmy:

Prevádzkovateľ: Viera Schwartzová – Top kytice, Hornodvorská 18, 900 25 Chorvátsky Grob

Objednávateľ: fyzická alebo právnicka osoba, ktorá si objedná produkt na stránke prevádzkovateľa

Príjemca: fyzická alebo právnicka osoba, ktorej bude podľa objednávky zásielka doručená

Miesto doručenia: miesto (adresa), ktorú objednávateľ uvedie v objednávke ako adresu doručenia

Tovar (zásielka): produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky prevádzkovateľa na jeho webstránke

2. Objednávky a storná

a) Tovar je možné objednať:

  • vyplnením formuláru cez e-shop
  • e-mailom

Objednávateľ sa zaregistruje pomocou registračného formulára, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé. Tovar je potrebné objednať najneskôr  5 dní pred termínom doručenia. Skrátený termín treba dohodnúť telefonicky.

Potvrdenie objednávky je realizované e-mailom alebo telefonicky zo strany prevádzkovateľa objednávateľovi.

Objednávka sa stáva záväznou až po jej potvrdení prevádzkovateľom a po jej uhradení od objednávateľa a to v momente pripísania uhradenej sumy na účet prevádzkovateľa.

b) Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku najneskôr 3 dni pred termínom doručenia tovaru. Ak už objednávateľ zrealizoval platbu a peniaze boli pripísané na účet prevádzkovateľa, bude mu vrátená späť na jeho účet v plnej výške.

Ak objednávateľ stornuje objednávku 1 deň pred termínom doručenia, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny.

c) Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s objednávateľom z dôvodu poskytnutia nepresných alebo nepravdivých údajov zo strany objednávateľa.

Prevádzkovateľ môže zrušiť objednávku aj v prípade ak nie je možné zabezpečiť presne taký istý tovar od iných dodávateľov, potrebný na vyhotovenie objednanej kytice. V tomto prípade sa prevádzkovateľ skontaktuje s objednávateľom a ponúkne mu alternatívne riešenie jeho objednávky. Ak objednávateľ zaplatil za objednaný tovar a nepristúpi na ponúkanú alternatívu, bude mu zaplatená suma vrátená v plnej výške.

3. Ceny

Všetky ceny sú uvedené s DPH a sú konečné.

4. Doprava a poštovné

  • dovoz autom v Bratislave  v okrese Pezinok a Senec  – účtujeme dopravu 7,–€
  • osobný odber – 0 €

 

Úhradu za objednaný tovar je možné realizovať:

  • vkladom na účet prevádzkovateľa
    prevodným príkazom na účet prevádzkovateľa
    Účet: IBAN: SK5265000000000092281435    BIC POBNSKBAXXX

5. Doručenie tovaru

Prevádzkovateľ zabezpečí doručenie objednaného tovaru počas pracovných dní v čase od 8.00 do 18.00 hod. Po 18.00, cez víkend a počas sviatkov  po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a prevádzkovateľom. Príjemca potvrdí prevzatie zásielky svojim podpisom.

Ak príjemca odmietne prevziať zásielku, prevádzkovateľ ju eviduje ako vybavenú a následne kontaktuje objednávateľa a dohodne ďalší postup.

V prípade nesprávne uvedených údajov, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za nedoručenie,  prípadne oneskorené doručenie zásielky.

 6. Reklamácie

Reklamácie je nutné uplatňovať bezodkladne, najneskôr 3 dni od doručenia zásielky. Kyticu doručí objednávateľ prevádzkovateľovi nepoškodenú a riadne zabalenú. Prevádzkovateľ rieši reklamáciu okamžite po obdržaní kytice (telefonicky, e-mailom alebo osobne). V prípade neoprávnenej reklamácie uhradí všetky vzniknuté náklady spojené s reklamáciou objednávateľ. Ak je reklamácia oprávnená, prevádzkovateľ vyrieši reklamáciu k spokojnosti zákazníka.

7. Ochrana osobných údajov

Vami poskytnuté údaje budú použité len za účelom fakturácie a dodania tovaru. Osobné údaje sú chránené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím osobám.

Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené na linku: zasady-ochrany-osobnych-udajov

8. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy, vznikajúce medzi objednávateľom a prevádzkovateľom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky po dohode. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky. O zmenách bude objednávateľ včas informovaný.

U P O Z O R N E N I E

Na viazanie kytíc je ako pomocný materiál použitý drôt, v prípade rozoberania kytice je nutné zaobchádzať s ňou opatrne, aby nedošlo k poraneniu!